List/Grid

Tag Archives: Luật Hàng không dân dụng

Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT ngày 28/3/2011

Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT ngày 28/3/2011

Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT ngày 28/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

Nghị định số 11/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 11/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 11/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 03 tháng 5 năm 2000 ban hành Quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng