List/Grid

Tag Archives: Luật Du lịch

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-06-2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Nghị định số 149/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 09/10/2007

Nghị định số 149/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 09/10/2007

Nghị định số 149/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 09/10/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 24 tháng 8 năm 2000 về Cơ sở lưu trú du lịch