List/Grid

Tag Archives: Luật di sản Văn Hóa

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 của Quốc hội ngày 18/06/2009.

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 do Chính phủ ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin.

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá

Nghị định số 88/2002/NĐ-CP

Nghị định số 88/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Luật Di sản Văn Hóa số 28/2001/QH10

Luật Di sản Văn Hóa số 28/2001/QH10

Luật di sản Văn Hóa số 28/2001/QH10 do Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2001 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;