List/Grid

Tag Archives: Luật điện ảnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 của Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 của Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 của Quốc hội.

Nghị định 96/2007/NĐ-CP ngày 06/06/2007

Nghị định 96/2007/NĐ-CP ngày 06/06/2007

Nghị định 96/2007/NĐ-CP ngày 06/06/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 do Chính phủ ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin.

Luật điện ảnh Số 62/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Luật điện ảnh Số 62/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Luật điện ảnh Số 62/2006/QH11 ngày 29/06/2006 quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.
Nghị định số 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 03 tháng 8 năm 2000 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 về Tổ chức và hoạt động điện ảnh