List/Grid

Tag Archives: Luật đầu tư nước ngoài

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 23 tháng 12 năm 1992. Luật này.sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987 và sửa đổi, bổ sung ngày 30 tháng 6 năm 1990.

Nghị định số 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học