List/Grid

Tag Archives: Luật Công Đòan

Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/09/2006

Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/09/2006

Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, quyền và trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động.

Luật  Công Đoàn Số 108-SL/L 10 Ngày 05 Tháng 11 năm 1957

Luật Công Đoàn Số 108-SL/L 10 Ngày 05 Tháng 11 năm 1957

LUẬT CÔNG ĐOÀN SỐ 108-SL/L10 NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1957 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ   CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG… Read more »

Luật Công Đoàn được QH08 thông qua ngày 30/06/1990

Luật Công Đoàn được QH08 thông qua ngày 30/06/1990

Luật Công Đoàn được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990 quy định chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.