List/Grid

Tag Archives: Luật Cán bộ

Quyết định số 365/2009/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 365/2009/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

Quyết định số 365/2009/QĐ-TTg ngày 20/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức.

Luật Cán bộ, Công chức 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Cán bộ, Công chức 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Cán bộ, Công chức 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc Hội quy định Luật cán bộ, công chức.