List/Grid

Tag Archives: Luật Các tổ chức tín dụng

Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006

Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006

Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Nghị định của Chính phủ số 146/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 146/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 146/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2005 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

Nghị định số 85/2002/NĐ-CP

Nghị định số 85/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2002 về sửa đổi, bổ sung nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng.

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 21 tháng 11 năm 2000 Về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng