List/Grid

Tag Archives: Luật Các tổ chức tín dụng

Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011

Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011

Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo nghị quyết của chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Thông tư số 19/2011/TT-NHNN ngày 24/08/2011

Thông tư số 19/2011/TT-NHNN ngày 24/08/2011

Thông tư Số 19/2011/TT-NHNN ngày 24/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010

Thông tư 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010

Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng.

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN do Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/04/2010 hướng dẫn Tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận.

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần.

Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010

Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010

 Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng.

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt, phí giao dịch tiền mặt và việc rút tiền mặt với số lượng lớn bằng Đồng Việt Nam trong giao dịch, thanh toán tại Việt Nam.

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999

Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19-11-1999 của Chính phủ Quy định Về chế độ Tài chính đối với các Tổ chức Tín dụng