List/Grid

Tag Archives: Luật cạnh tranh

Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010

Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010

Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng.

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc Hội ban hành ngày 03/12/2004 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bán hàng đa cấp.

Nghị định của Chính phủ số 116/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 116/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh