List/Grid

Tag Archives: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/08/2011

Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/08/2011

Thông tư số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thông tư 27/2011/TT-BTNMT  ngày 20/07/2011

Thông tư 27/2011/TT-BTNMT ngày 20/07/2011

Thông tư 27/2011/TT-BTNMT ngày 20/07/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản đồ biển.

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Quyết định số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009

Quyết định số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009

Quyết định số 636/CT-TTg ngày 20/05/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật.

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật Ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật 1996

Luật Ban hành văn bản Quy phạm Pháp luật 1996

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12/11/1996 quy định thẩm quyền, thủ tục, và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật 02/2002/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngày 16/12/2002

Luật 02/2002/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngày 16/12/2002

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật số 02/2002/QH11do Quốc Hội khóa XI ngày 16/12/2002, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996.