List/Grid

Tag Archives: Liệt sĩ và gia đình Liệt sĩ

Nghị định số 66/1999/NĐ-CP ngày 07-08-1999

Nghị định số 66/1999/NĐ-CP ngày 07-08-1999

Nghị định số 66/1999/NĐ-CP ngày 07-08-1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, Liệt sĩ và gia đình Liệt sĩ, Thương binh, Bệnh binh, người hoạt động Kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng