List/Grid

Tag Archives: Lao động công ích

Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004

Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004

Nghị định số 211/2004/NĐ-CP ngày 24-12-2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục; chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 12 năm 2000 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích