List/Grid

Tag Archives: Lực lượng Công an Nhân dân.

Nghị định  số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/05/2008

Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/05/2008

Nghị định  số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/05/2008 về Giấy chứng minh Công an nhân dân. Giấy chứng minh Công an nhân dân là loại giấy chỉ cấp cho sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đang phục vụ tại ngũ trong lực lượng Công an nhân dân theo chế độ chuyên nghiệp.

Nghị định số 160/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2007

Nghị định số 160/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2007

Nghị định số 160/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2007 quy định cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Lực lượng Công an Nhân dân.