List/Grid

Tag Archives: lực lượng cảnh sát biển

Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.