List/Grid

Tag Archives: lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Thông tư 03/2010/TT-BKH ngày 27/ 01/ 2010

Thông tư 03/2010/TT-BKH ngày 27/ 01/ 2010

Thông tư 03/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 27 tháng 01 năm 2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.