List/Grid

Tag Archives: lệnh ủy thác giao dịch

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.