List/Grid

Tag Archives: lệ phí trong lĩnh vực Hải quan

Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010

Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010

Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009

Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.