List/Grid

Tag Archives: lệ phí trong công tác thú y

Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/09/2010

Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/09/2010

Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.