List/Grid

Tag Archives: lệ phí trước bạ

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ

Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010

Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010

 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008

Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008

Thông tư số 79/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về Lệ phí Trước bạ.

Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008

Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008

Ngày 29 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-Cp ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Nghị định của Chính Phủ số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính Phủ về lệ phí trước bạ