List/Grid

Tag Archives: lệ phí quản lý chất lượng

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định 60/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.