List/Grid

Tag Archives: lệ phí đăng ký phương tiện.

Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008

Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008

Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.