List/Grid

Tag Archives: lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản;Thông tư 184/2009/TT-BTC;độc quyền thăm dò khoáng sản

Thông tư 184/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009

Thông tư 184/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009

Thông tư 184/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.