List/Grid

Tag Archives: lập dự toán

Thông tư số 108/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010

Thông tư số 108/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010

Thông tư số 108/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án cải cách quản lý tài chính công.

Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 05/03/2009

Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 05/03/2009

Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 05/03/2009 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.