List/Grid

Tag Archives: lưu thông

Luật thuế giá trị gia tăng số 57-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 10/05/1997

Luật thuế giá trị gia tăng số 57-L/CTN của QH/09 thông qua ngày 10/05/1997

Luật thuế giá trị gia tăng số 57-L/CTN của QH khóa 9 kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 05 năm 1997 quy định thuế tính trên khỏan giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng