List/Grid

Tag Archives: lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008.

Quyết định 23/2008/QĐ -BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 23/2008/QĐ -BCT ngày 31/07/2008

Quyết định 23/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008.