List/Grid

Tag Archives: kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29/8/2008

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế – Xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020.