List/Grid

Tag Archives: kinh doanh xăng dầu đầu mối

Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày  31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 97/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày  31 tháng 10 năm 2008 Về việc tạo nguồn xử lý lỗ kinh doanh mặt hàng mazút tồn kho tại thời điểm 21/7/2008 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.