List/Grid

Tag Archives: kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009

Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009 do Chính Phủ ban hành quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999 do Chính Phủ ban hành về Hàng hóa cấm lưu thông, Dịch vụ thương mại cấm thực hiện, Hàng hóa hạn chế kinh doanh, Dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện