List/Grid

Tag Archives: kinh doanh bảo hiểm

Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011

Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư 03/2010/TT-BTC ngày 12/01/2010

Thông tư 03/2010/TT-BTC ngày 12/01/2010

Thông tư 03/2010/TT-BTC ngày 12/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009

Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009

Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Nghị định số 74/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 74/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 74/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/06/1997 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 74/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 74/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 74/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/06/1997 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10

Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10

Luật Kính doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 09/12/2000 điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Nghị định của Chính phủ số 18/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2005 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.