List/Grid

Tag Archives: kiểm tra sau thông quan

Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP

 Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.