List/Grid

Tag Archives: kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

Thông tư 77/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009

Thông tư 77/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009

Thông tư 77/2009/TT- BNNPTNT ngày 10/12/2009 quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.