List/Grid

Tag Archives: kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/03/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.