List/Grid

Tag Archives: kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số 11/2010/TT-NHNN ngày 05/04/2010

Thông tư số 11/2010/TT-NHNN ngày 05/04/2010

Thông tư số 11/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 05/04/2010 thông báo về việc bãi bỏ chỉ thị số 04/2003/CT-NHNN ngày 18/6/2003 về việc tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.