List/Grid

Tag Archives: khung đào tạo

Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/07/2008

Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/07/2008

Quyết định số 905/QĐ-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành 14/07/2008 về việc đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.