List/Grid

Tag Archives: Khu kinh tế cửa khẩu

Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số
93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 02/06/2009 do Bộ Công Thương ban hành quy định hướng dẫn xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.