List/Grid

Tag Archives: khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 30/07/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 30/07/2008

Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 30/07/2008 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với  các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.