List/Grid

Tag Archives: khu công nghệ cao

Thông tư 08/2009/TT- BTNMT ngày 15/07/2009

Thông tư 08/2009/TT- BTNMT ngày 15/07/2009

Thông tư 08/2009/TT- BTNMT ngày 15/07/2009 quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.