List/Grid

Tag Archives: khu bảo tồn biển

Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/05/2008

Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/05/2008

Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/05/2008 ban bành quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam
có tầm quan trọng Quốc gia và Quốc tế.

Nghị định của Chính phủ số 27/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 27/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 27/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thủy sản.