List/Grid

Tag Archives: khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi

Thông tư liên tịch số 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN  ngày 08/07/2011

Thông tư liên tịch số 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN ngày 08/07/2011

Thông tư liên tịch số 101/2011/TTLT/BTC-BKHCN  ngày 08/07/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015.