List/Grid

Tag Archives: khai thuế

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009

Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/09/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn Đăng ký Thuế, Khấu trừ Thuế, Khai Thuế và Quyết toán Thuế thu nhập Cá nhân đối với Cá nhân làm Đại lý Bảo hiểm

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008

 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.