List/Grid

Tag Archives: khai thác và sử dụng dữ liệu

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính ban hành việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.