List/Grid

Tag Archives: khai thác thủy sản

Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/08/2010

Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/08/2010

Thông tư 48/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/08/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 của Chính phủ quy định về Quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động khai thác thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam và ngoài vùng biển Việt Nam; phân vùng biển, phân tuyến khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam.

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11

Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông  qua ngày 26 tháng 11 năm 2003  quy định về hoạt động thuỷ sản áp dụng đối với hoạt động thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên đất liền, hải đảo, vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 86/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2001 về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản.