List/Grid

Tag Archives: khai thác tài liệu lưu trữ

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị