List/Grid

Tag Archives: khai thác khoáng sản

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 do Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về Phí Bảo vệ Môi trường đối với Khai thác Khoáng sản.

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.