List/Grid

Tag Archives: khai thác công trình thủy lợi.

Thông tư 65/2009/TT- BNNPTNT ngày 12/10/2009

Thông tư 65/2009/TT- BNNPTNT ngày 12/10/2009

Thông tư 65/2009/TT- BNNPTNT ngày 12/10/2009 hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý,khai thác công trình thủy lợi.

Nghị định số 154/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/10/2007

Nghị định số 154/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/10/2007

Nghị định số 154/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/10/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.