List/Grid

Tag Archives: khách cấp cao nước ngoài.

Nghị định của Chính phủ số 82/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.