List/Grid

Tag Archives: kênh mương

Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/209

Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/209

Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/209 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 – 2015