List/Grid

Tag Archives: kết quả lao động của trường giáo dưỡng

Nghị định của Chính Phủ số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng. Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, thủ tục đưa vào trường giáo dưỡng, thành lập, tổ chức trường giáo dưỡng, chế độ quản lý người được đưa vào trường giáo dưỡng và những quy định khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trên cơ sở các quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính