List/Grid

Tag Archives: Kế toán Nhà nước

Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31-05-2004

Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31-05-2004

Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31-05-2004 của Chính phủ quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực Kế toán Nhà nước